Medlemmar

Fastställda avgifter 2018


Depositioner


Avgifter


Klubbens stadgar


Visa i PDF fil


Årsmötesprotokoll


Visa

Trivselregler


Trivselregler för båtplatser och hamnanläggning.

 

Uppställningsplats utomhus skall vara städad efter sjösättning dock senast 31 maj.

 

Vagnar, vaggor, stöttor mm får tills vidare, på ägarens ansvar, förvaras vid virkesmagasinet (västra delen av Sågen området) under sommaren.

 

Båtar som har en stadigvarande uppläggningsplats hela året inom båtklubbens område utomhus, kan debiteras hyra varje säsong enligt från var tid gällande avgift.

 

Tankning ska i största möjliga utsträckning ske på säkert avstånd från övriga båtar. Tänk på brandrisken!!!.

 

Vikarby Båtklubb äger bryggor och båtplatser. Upplåtelserätt till båtplats tilldelas personligen båtägaren. Om ägarens behov upphör återgår båtplatsen till klubben.

Båtägare som ej avser lägga i båt under en säsong ska meddela hamnansvarig att båtplats kan disponeras temporärt av klubben. I det fall klubben kan hyra ut ifrågavarande båtplats sker ingen debitering till ordinarie ägare.


I det fall ej båtplats nyttjas under mer än en säsong förfaller rätt till båtplats.


Rätt till båtplats försäkras enbart om betalning av båtplatsavgiften sker inom gällande betalningsvillkor efter avisering.

 

Vid ut- och inpassering till bryggan skall grinden alltid låsas.


Bryggområdet runt båtplats ska hållas fri från uppläggning av eget material/utrustning.

 

Förtöjning skall ske med rejäla och fjädrande tampar minst 10 mm i både för och akter på ett sådant sätt att bryggor och bommar eller annan båt inte kommer till skada.

 

Tänk på att se till din båt regelbundet och särskilt efter regn- eller blåsväder.

 

Medlem är skyldig att hålla båt tillfredsställande försäkrad.Båtägaren skall gå ett vaktpass per år och båtplats. Se vår WEB-plats www.vikarbybatklubb.se för information om vaktpass och anmälan. Utebliven vaktgång debiteras med 400 kr/år

 

Båtägaren har arbetsplikt på 4 tim per år. Se vår WEB-plats www.vikarbybatklubb.se för information om arbetspass och anmälan. Uteblivet arbete debiteras med 400 kr/år


Hamnansvarig anvisar båtägare plats vid brygga och ev vinteruppläggningsplats. Hamn-ansvarig har löpande rätt att omdisponera båtar utifrån vid varje tid gällande förhållanden.


Nyckel till grind utlämnas endast till medlem i Vikarby Båtklubb som betalat båtplatsavgift (eller motsvarande) och erlagt nyckeldeposition.

 

Nyckel skall återlämnas till hamnansvarig när medlemskap upphör. Om ej detta sker återbetalas ej deposition samt att tilläggsfakturering om 1.000 kr tillkommer.

 

Uppläggningsplats inom klubbområdet utomhus vintertid ingår tills vidare i avgiften.

 

Ev. förändring av medlems adress-, telefon, mailuppgifter respektive båtförändringar ska omedelbart registreras på www.vikarbybatklubb.se  eller meddelas Medlemsansvarig, medlem@vikarbybatklubb.se

 

Ev. uppsägning av medlemskap/båtplats skall ske snarast till Medlemsansvarig, tfn 073-510 25 44 eller medlem@vikarbybatklubb.se

Frågor om gällande ditt  medlemskap eller avgifter vänligen kontakta oss på epost nedan:

Frågor gällande medlemskap: medlem@vikarbybatklubb.se


Frågor gällande avgifter: ekonomi@vikarbybatklubb.se


Övriga frågor: info@vikarbybatklubb.se

Logga in på Båtunionens hemsida för att se schema för vaktplikt samt administrera dina kontaktuppgifter och information om din båt.

Kontakta oss på epost:

info@vikarbybatklubb.se

Följ oss

© All Rights Reserved 2017

Webbmaster - Magnus Sjönnebring

Uppdaterad: 2020-02-13